PartyMap

Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieścieREGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PARTYMAP.PL


I. Definicje

Administrator - firma WebInspire z siedzibą w Ząbkach przy ul. Wyszyńskiego 64, 05-091 Ząbki, NIP 125-116-46-91, będąca Twórcą i administratorem Platformy PartyMap.PL.

Serwis - strona internetowa działająca pod adresem https://PartyMap.PL będąca częścią Platformy PartyMap.PL

Aplikacja Mobilna - darmowa aplikacja mobilna PartyMap będąca częścią Platformy PartyMap.PL

Platforma PartyMap.PL - Serwis oraz Aplikacja Mobilna

Urządzenie Mobilne - przenośne urządzenie umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji Mobilnej takie jak smartfon lub tablet

Użytkownik - osoba fizyczna mająca ukończone 13 lat, która zainstalowała na swoim Urządzeniu Mobilnym Aplikację Mobilną

Partner - podmiot publikujący w Serwisie informacje o organizowanych wydarzeniach dostępne dla Użytkowników Platformy PartyMap.PL

Polityka Prywatności - dokument określający zasady ochrony i przetwarzania danych Użytkowników i Partnerów

Polityka Plików Cookies - dokument określający zasady wykorzystywania plików cookies w Serwisie

Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania przez Użytkowników i Partnerów z Platformy PartyMap.PL


II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników/Partnerów z Platformy PartyMap.PL.

2. Poprzez korzystanie z Platformy PartyMap.PL Użytkownik/Partner potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Za pośrednictwem Platformy PartyMap.PL Administrator umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z wydarzeniami organizowanymi przez Partnerów.

4. Platforma PartyMap.PL jest przedmiotem przysługujących Administratorowi praw autorskich. Użytkownik/Partner zobowiązuje się do korzystania z Platformy PartyMap.PL w sposób nienaruszający i nieograniczający praw przysługujących Administratorowi.

5. Informacje o wydarzeniach publikowane przez Partnerów oraz towarzyszące im materiały graficzne są przedmiotem przysługujących Partnerom praw autorskich. Ich publikacja na Platformie PartyMap.PL ma wyłącznie charakter informacyjny.

6. Korzystanie z Platformy PartyMap.PL przez Użytkowników/Partnerów jest bezpłatne.


III. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej

1. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej nie wymaga od Użytkownika Rejestracji.

2. Pobierając oraz instalując Aplikację Mobilną na swoim Urządzeniu Mobilnym, pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zostaje zawarta umowa o korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji Mobilnej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w każdym momencie poprzez odinstalowanie Aplikacji Mobilnej.

4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Aplikacji Mobilnej na zasadzie licencji niewyłącznej, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udzielonej Użytkownikowi przez Administratora z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Mobilnej.

5. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Aplikacji Mobilnej wyłącznie w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora.

6. Użytkownik uprawniony jest do udziału w udostępnionych poprzez Aplikację Mobilną wydarzeniach organizowanych przez Partnerów. Udział w wydarzeniu organizowanym przez Partnera przez Użytkownika może być uwarunkowany dodatkowymi warunkami określonymi przez Partnera.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się Partnera ze zobowiązań wynikających z opublikowanej przez Partnera oferty udziału w wydarzeniu.


IV. Korzystanie z Serwisu przez Partnerów

1. Partner poprzez udostępniony formularz ma możliwość publikacji na Platformie PartyMap.PL informacji o organizowanym przez Partnera wydarzeniu.

2. Publikacja informacji o organizowanym przez Partnera wydarzeniu jest bezpłatna.

3. Partner ma możliwość odpłatnej promocji wydarzenia na platformie PartyMap.PL

V. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, zasady oraz warunki udziału w wydarzeniach publikowanych przez Partnerów.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Partnera wynikających z organizacji wydarzenia.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub niemożność korzystania z Aplikacji Mobilnej z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym w szczególności wynikających z niepoprawnego korzystania z Aplikacji Mobilnej, niekompatybilności, usterek technicznych lub awarii Urządzenia Mobilnego Użytkownika, awarii funkcjonalności geolokalizacji (stosowanej przy użyciu GPS), multilateracji bezprzewodowej sieci WiFi lub awarii uniemożliwiającej dostęp do Internetu czy przesyłanych danych.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu wynikającą z awarii lub innych błędów technicznych, w tym w szczególności powstałych z powodu siły wyższej, awarii oprogramowania, ingerencji osób trzecich oraz niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców innych usług np. usług elektronicznych.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań Użytkownika lub osób trzecich niezgodnych z prawem, Regulaminem, Polityką Prywatności lub dobrymi obyczajami.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe utrudnienia w dostępie do Platformy PartyMap.PL, w tym w szczególności spowodowane wprowadzaniem ulepszeń, zmian lub aktualizacji Serwisu i Aplikacji Mobilnej.

7. Administrator i Użytkownik uznają, że żadne oprogramowanie, w tym oprogramowanie obsługujące Platformę PartyMap.PL, ze swej natury nie jest wolne od błędów. Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z błędów w oprogramowaniu powyżej wskazanych elementów, powstałych niezależnie od działań Administratora. Jednocześnie Administrator oświadcza, iż dołoży wszelkich starań w celu zapobieżenia występowaniu jakichkolwiek błędów w oprogramowaniu.

8. Administrator oświadcza, że żadne z zawartych w niniejszym Regulaminie postanowień nie stanowi udzielenia gwarancji na działanie oprogramowania obsługującego Platformę PartyMap.PL.


VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Użytkowników i Partnerów i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

2. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, a w miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowanie będzie miało postanowienie najbardziej zbliżone z uwagi na charakter świadczonych przez Administratora usług.

3. Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące funkcjonowania Platformy PartyMap.PL mogą być zgłaszane przez Użytkowników i Partnerów na adres .

4. Administrator uprawniony jest do wprowadzania modyfikacji oraz zmian do Platformy PartyMap.PL, w szczególności wprowadzania ulepszeń w zakresie funkcjonalności, modyfikacji interfejsu czy elementów graficznych.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników począwszy od chwili zainstalowania Aplikacji Mobilnej i Partnerów od chwili publikacji informacji o wydarzeniu w serwisie.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Administrator nie ma obowiązku informowania o zmianach w Regulaminie co nie zwalnia Użytkownika/Partnera z konieczności jego przestrzegania.

7. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z usług świadczonych przez Administratora. Rezygnacja następuje poprzez odinstalowanie Aplikacji Mobilnej.

8. Administrator uprawniony jest do usunięcia informacji o wydarzeniu organizowanym przez Partnera w przypadku, gdy opublikowana informacja nie ma charakteru wydarzenia.

9. Administrator gromadzi i przetwarza dane Partnerów wyłącznie za ich zgodą oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

10. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

11. Jakiekolwiek spory powstałe w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego.

© Copyright PartyMap.PL 2015-2017

Regulamin | Polityka Prywatności | Polityka Cookies |