PartyMap

Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieściePOLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu korzystania przez Użytkowników/Partnerów z Platformy PartyMap.PL.

Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację Polityki Prywatności. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

1. Administratorem danych Partnerów jest firma WebInspire z siedzibą w Ząbkach przy ul. Wyszyńskiego 64, 05-091 Ząbki, NIP 125-116-46-91.

2. Administrator gromadzi i przetwarza dane przekazane przez Partnerów w celu świadczenia na ich rzecz określonych w Regulaminie i ofercie usług, ponadto w celu kontaktowania się z Partnerami oraz przekazywania informacji o świadczonych usługach i planowanych aktualizacjach. Administrator korzysta również z danych Partnerów dla potrzeb własnych, takich jak przeprowadzanie badań, analiz czy statystyk. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 rok. Nr 101 poz. 926, z póŸn. zm.).

3. Administrator gromadzi i przetwarza dane przekazane przez Partnerów na podstawie wyrażonej przez nich zgody na przetwarzanie tych danych, obejmujące nazwy, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, adresy stron internetowych oraz dostarczone przez Partnerów materiały graficzne, które mogą zawierać pozostające w gestii Partnerów znaki towarowe.

4. Administrator, za zgodą Partnera, upoważniony jest do przesyłania Partnerowi informacji o Administratorze, prowadzonej przez niego działalności oraz o świadczonych usługach oraz dostarczanych produktach.

5. Partner ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji, o których mowa w pkt. 4 niniejszej Polityki Prywatności.

6. Dane podawane są przez Partnerów dobrowolnie w celu świadczenia na ich rzecz usług przez Platformę PartyMap.PL. Administrator zastrzega, iż nie podanie jakichkolwiek wymaganych danych uniemożliwi świadczenie na rzecz Partnera oferowanych usług.

7. Partner uprawniony jest do dodawania, aktualizacji i usunięcia podanych przez siebie danych.

8. Administrator może odmówić usunięcia danych jeżeli Partner naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zatrzymanie danych konieczne jest w celu wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji.

9. W celu ochrony danych Partnerów Administrator stosuje zabezpieczenia o charakterze organizacyjnym, technicznym oraz fizycznym w celu ochrony danych przekazanych przez Partnerów przed utratą, kradzieżą, dostępem osób trzecich, nieuprawnionymi modyfikacjami oraz zniszczeniem.

10. Dane Partnerów będą, zgodnie z wyrażoną przez nich zgodą i wolą i w określonym przez Partnerów zakresie, udostępniane Użytkownikom w celu realizacji oferowanej przez Platformę PartyMap.PL usługi.

11. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności.

12. Administrator wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.
© Copyright PartyMap.PL 2015-2017

Regulamin | Polityka Prywatności | Polityka Cookies |