Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście
Przemek Branas – Góra/Kosmos/Głowa | wystawa
Wystawa
46
Lublin Plaza
ul. Lipowa 13, Lublin
 18:00
 26/01
Szczegóły wydarzenia
/// Please scroll down for English version

SKRÓCENIE CZASU TRWANIA WYSTAWY / CZYNNA DO 11.02 (wt.-niedz., godz. 16.00-17.00)

Otwarcie wystawy: 26.01 (piątek), godz. 18.00
Galeria Labirynt | Plaza, ul. Lipowa 13
Wstęp wolny
Wernisaż tłumaczony na polski język migowy; tłumacz: Magdalena Gach; po otwarciu wystawy zapraszamy również na krótkie oprowadzanie tłumaczone na PJM.
Wystawa nie jest przystosowana do odbioru przez dzieci.

Jak połączyć francuskiego chemika, odkrywcę reakcji spalania, ściętego podczas Rewolucji Francuskiej, z Piramidą Balla – „morską naroślą”, której ekosystem zmieniły szczury z rozbitego statku, albo z astrologiem z Przylądka Dobrej Nadziei, doszukującego się z miarką w ręku kształtu pieca chemicznego w odkrytej przez siebie konstelacji gwiazd? Badacze, wizjonerzy, szaleńcy, zimni logicy. Jakie historie kryją się za odkryciami naukowymi stanowiącymi wyniki studiów i lat ciężkiej pracy, oraz za tymi, które są dziećmi przypadku?

Przemek Branas, który często odwołuje się w swojej twórczości do figury oświeceniowego naukowca, z właściwą sobie przewrotnością buduje sieć powiązań pomiędzy faktami, zdarzeniami oraz wpisanymi w ich zaistnienie siłami losu, niekontrolowanymi mocami natury i predyspozycjami rasy ludzkiej, której umysł wszędzie chce widzieć przede wszystkim własną wielkość. Tworzy przy tym nowy ekosystem, zarazem żywy i martwy, oparty na prostych zasadach fizycznych i biologicznych, a jednak zupełnie nieoczywisty.

***
Przemek Branas (ur. 1987) – pracuje w różnych mediach, zajmuje się performansem, fotografią, wideo, instalacją. Podejmuje tematy związane z polityką, zagadnieniami społecznymi i kulturowymi. Bada relacje pomiędzy jednostką a społeczeństwem, testuje granice instytucjonalne, śledzi przemiany społeczne i historyczne. Interesują go ludzkie praktyki, sekretne i sformalizowane obrzędy, symbole i znaki kulturowe w relacji do określonego czasu i przestrzeni. Skupia się na wybranych, czasem pozornie błahych, fragmentach rzeczywistości, które poddaje swoistemu badaniu i obserwacji, a następnie przekształceniu w procesie artystycznego działania i reinterpretacji. Z lekką ironią, jak i fascynacją szuka nieoczywistych relacji pomiędzy logiką a płynną rzeczywistością. Przemek Branas jest laureatem drugiej nagrody konkursu dla młodych polskich artystów Spojrzenia 2017, organizowanego przez Deutsche Bank Polska S.A. oraz Zachętę – Narodową Galerię Sztuki.

Wystawa czynna do 11.02 (wt.-niedz., godz. 16.00-17.00)
________________________________________EN

Exhibition opening: January 26th, 2018 (Friday), 6 p.m.
Galeria Labirynt | Plaza, 13 Lipowa Street
Free admission
The exhibition is not suitable for children.

How to find a connection between French chemist who discovered the reaction of combustion and was beheaded during the French Revolution with Ball’s Pyramid – the „sea wart”, whose ecosystem was transformed by rats from a shipwreck, or an astrologist from Cape of Good Hope trying to find, with a measure in his hand, a shape of a muffle furnace in a star constellation he discovered? Scholars, visionaries, madmen, cold logicians. What kind of stories are hidden behind scientific discoveries being a result of decades of studies and hard work and those which resulted from a coincidence?

Przemek Branas, who in his works often refers to the figure of an Enlightenment scientist, with characteristic perversity builds a network of connections between facts, events and inscribed in their existence forces of fate, uncontrolled powers of nature and predispositions of the human race, whose mind wishes to see its own mightiness primarily and everywhere. While at it, he creates new ecosystem, living and dead at the same time, based on simple physical and biological principles, yet completely non-obvious.

***
Przemek Branas (born 1987) works in various media and is active in the fields of performance, photography, video, installation. He deals in topics involving politics and social and cultural issues and studies the relations between an entity and society, putting institutional limits to a test, researching social and historical transformations. He is interested in human practices, secret and formalized rituals, cultural signs and symbols in relation to designated time and space. He focuses on selected, sometimes seemingly trivial fragments of reality, which he subjects to a specific examination and observation, and then to a transformation into a process of artistic action and reinterpretation. With both light irony and fascination, he seeks unobvious relationships between logic and a fluid reality. Przemek Branas is the winner of the second prize in Spojrzenia 2017, a competition organized by Deutsche Bank Poland and Zachęta – National Gallery of Art for young Polish artists.

On until February 11th (Tuesday – Sunday, 4 p.m. – 5 p.m.)
Zobacz także inne wydarzenia z Lublina
Przemek Branas – Góra/Kosmos/Głowa | wystawa
Wystawa
46
Lublin Plaza
ul. Lipowa 13, Lublin
 18:00
 26/01
Szczegóły wydarzenia
/// Please scroll down for English version

SKRÓCENIE CZASU TRWANIA WYSTAWY / CZYNNA DO 11.02 (wt.-niedz., godz. 16.00-17.00)

Otwarcie wystawy: 26.01 (piątek), godz. 18.00
Galeria Labirynt | Plaza, ul. Lipowa 13
Wstęp wolny
Wernisaż tłumaczony na polski język migowy; tłumacz: Magdalena Gach; po otwarciu wystawy zapraszamy również na krótkie oprowadzanie tłumaczone na PJM.
Wystawa nie jest przystosowana do odbioru przez dzieci.

Jak połączyć francuskiego chemika, odkrywcę reakcji spalania, ściętego podczas Rewolucji Francuskiej, z Piramidą Balla – „morską naroślą”, której ekosystem zmieniły szczury z rozbitego statku, albo z astrologiem z Przylądka Dobrej Nadziei, doszukującego się z miarką w ręku kształtu pieca chemicznego w odkrytej przez siebie konstelacji gwiazd? Badacze, wizjonerzy, szaleńcy, zimni logicy. Jakie historie kryją się za odkryciami naukowymi stanowiącymi wyniki studiów i lat ciężkiej pracy, oraz za tymi, które są dziećmi przypadku?

Przemek Branas, który często odwołuje się w swojej twórczości do figury oświeceniowego naukowca, z właściwą sobie przewrotnością buduje sieć powiązań pomiędzy faktami, zdarzeniami oraz wpisanymi w ich zaistnienie siłami losu, niekontrolowanymi mocami natury i predyspozycjami rasy ludzkiej, której umysł wszędzie chce widzieć przede wszystkim własną wielkość. Tworzy przy tym nowy ekosystem, zarazem żywy i martwy, oparty na prostych zasadach fizycznych i biologicznych, a jednak zupełnie nieoczywisty.

***
Przemek Branas (ur. 1987) – pracuje w różnych mediach, zajmuje się performansem, fotografią, wideo, instalacją. Podejmuje tematy związane z polityką, zagadnieniami społecznymi i kulturowymi. Bada relacje pomiędzy jednostką a społeczeństwem, testuje granice instytucjonalne, śledzi przemiany społeczne i historyczne. Interesują go ludzkie praktyki, sekretne i sformalizowane obrzędy, symbole i znaki kulturowe w relacji do określonego czasu i przestrzeni. Skupia się na wybranych, czasem pozornie błahych, fragmentach rzeczywistości, które poddaje swoistemu badaniu i obserwacji, a następnie przekształceniu w procesie artystycznego działania i reinterpretacji. Z lekką ironią, jak i fascynacją szuka nieoczywistych relacji pomiędzy logiką a płynną rzeczywistością. Przemek Branas jest laureatem drugiej nagrody konkursu dla młodych polskich artystów Spojrzenia 2017, organizowanego przez Deutsche Bank Polska S.A. oraz Zachętę – Narodową Galerię Sztuki.

Wystawa czynna do 11.02 (wt.-niedz., godz. 16.00-17.00)
________________________________________EN

Exhibition opening: January 26th, 2018 (Friday), 6 p.m.
Galeria Labirynt | Plaza, 13 Lipowa Street
Free admission
The exhibition is not suitable for children.

How to find a connection between French chemist who discovered the reaction of combustion and was beheaded during the French Revolution with Ball’s Pyramid – the „sea wart”, whose ecosystem was transformed by rats from a shipwreck, or an astrologist from Cape of Good Hope trying to find, with a measure in his hand, a shape of a muffle furnace in a star constellation he discovered? Scholars, visionaries, madmen, cold logicians. What kind of stories are hidden behind scientific discoveries being a result of decades of studies and hard work and those which resulted from a coincidence?

Przemek Branas, who in his works often refers to the figure of an Enlightenment scientist, with characteristic perversity builds a network of connections between facts, events and inscribed in their existence forces of fate, uncontrolled powers of nature and predispositions of the human race, whose mind wishes to see its own mightiness primarily and everywhere. While at it, he creates new ecosystem, living and dead at the same time, based on simple physical and biological principles, yet completely non-obvious.

***
Przemek Branas (born 1987) works in various media and is active in the fields of performance, photography, video, installation. He deals in topics involving politics and social and cultural issues and studies the relations between an entity and society, putting institutional limits to a test, researching social and historical transformations. He is interested in human practices, secret and formalized rituals, cultural signs and symbols in relation to designated time and space. He focuses on selected, sometimes seemingly trivial fragments of reality, which he subjects to a specific examination and observation, and then to a transformation into a process of artistic action and reinterpretation. With both light irony and fascination, he seeks unobvious relationships between logic and a fluid reality. Przemek Branas is the winner of the second prize in Spojrzenia 2017, a competition organized by Deutsche Bank Poland and Zachęta – National Gallery of Art for young Polish artists.

On until February 11th (Tuesday – Sunday, 4 p.m. – 5 p.m.)
Zobacz także inne wydarzenia z Lublina