Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście
Wieczór walentynkowy Kem Care. Otwarcie Departamentu Obecności
Kultura
188
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
ul. Pańska 3, Warszawa
 19:00
 14/02
Szczegóły wydarzenia
(English version below)

Wieczór walentynkowy Kem Care: O miłości, przyjemności, wstydzie, dumie, empatii, gimnazjum w Łasku, trosce i oporze w jednym ruchu bioder

14 lutego rozpoczynamy Kem Care, czyli feministyczny i queerowy, 6-tygodniowy program, który został przygotowany przez Kem na zaproszenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Naszą rezydencję otworzymy queerowym wieczorem walentynkowym, który jednocześnie zainauguruje cykl Departament Obecności.

Pełny program Kem Care dostępny na > www.facebook.com/events/1776315722671135/

Tego wieczoru Ania Nowak zrobi oprowadzanie po swoim blogu "Technologies of Love", Ezra Green będzie czytał swoją poezję, Negroma zaprezentuje performans dźwiękowy pt. "Body memory", a zaproszone didżejki i didżeje Amyoplasia (Muzyka Nieheteronormatywna / Mestiço), Facheroia (Kem), Pupper dj (Muzyka Nieheteronormatywna / Ciężki Brokat) oraz Rrrkrta (Brutaż / Światło), związane z warszawskimi queerowymi imprezami, zagrają wspólnego seta.

❥ Ania Nowak - Oprowadzanie po blogu "Technologies of Love"

Od jesieni 2014 roku Ania Nowak prowadzi blog technologiesoflove.tumblr (technologie miłości). Tematem bloga jest miłość jako kategoria polityczna, czyli miłość tworząca różne sposoby rozumienia świata i przeżywania relacji społecznych. Technologia jest tutaj rozumiana jako narzędzie wytwarzania siebie i relacji. Poprzez blog, Ania zbiera materiały wokół radykalnego potencjału miłości jako fenomenu społecznego, który znajduje nowe formaty współbycia, a miłość rozumie jako zjawisko, które jest wciąż wymyślane inaczej i które nie wyklucza ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, przekonania czy stopień sprawności fizycznej.
To queerowo-feministyczne podejście do miłości zachęca, aby wyjść poza stereotypowe postrzeganie jej jako domeny romantyzmu oraz jako powinności. Co jeśli potraktujemy miłość jako praktykę improwizacji i otwartości wobec nieznanej i nieznanego?

Ania Nowak - uprawia choreografię języka, ciał i sytuacji. Obecnie zajmuje ją miłość jako strategią generowania wiedzy oraz potencjału niedomówień i stref pomiędzy, w produkcji znaczeń i praktyce ucieleśniania. Nowak prezentowała swoje prace m.in. w Sophiensaele i Akademie der Künste w Berlinie, Nowym Teatrze w Warszawie, Art Stations Foundation w Poznaniu, Arts Santa Mónica w Barcelonie i Het Veem w Amsterdamie. Ukończyła studia choreograficzne na HZT Berlin.

❥ Negroma "Body Memory"

Negroma pochodzi z Brazylii, mieszka i pracuje w Berlinie. Tworzy hybrydyczne performansy i muzykę eksperymentalną, które funkcjonują zarówno w przestrzeni scenicznej jak i klubowej. Obecnie pracuje nad live show pt. "Body Memory" (pamięć ciała) i swoją pierwszą EP-ką tworzoną we współpracy z producentem muzycznym Nunu. W wieku 17 lat Negroma rozpoczęła studia performansu gdzie eksplorowała muzykę w szerszym kontekście sztuki współczesnej. W 2014 roku otrzymała nagrodę brazylijskiego Ministerstwa Kultury, od czasu przeprowadzki do Berlina jest aktywną uczestniką sceny muzycznej i artystycznej. Wśród licznych występów Negromy warto wymienić CTM Festival, kolaboracje w ramach ostatniego Berlin Biennale, Neues Berliner Kunstverei, Berlin Fashion Week oraz ukończoną w październiku 2017 roku pierwszą trasę koncertową po Azji.

❥ Ezra Green jest poetą, poetą queerowym i poetą nici, i poetą mieszkającym za granicą, poetą urodzonym w Nowym Jorku i poetą nikim. Ezra Green stał się szkieletem, który utożsamia się ze swoimi martwymi bohaterami i stał się skałą, by zebrać ciepło światła żywych. Ezra Green jest złożoną wiarą, która próbuje rozwinąć się w tym świecie i chce, aby (rozwój) rozwijanie to było dla ciebie. Książki Ezry Green obejmują “Book of Threads, Chinatown Rooftop Poems, 57 Masks to Wear in the Other World, and 13 Warsaw Poems (wszystkie opublikowane przez Kopierladen Press). Gdyby Ezra Green był osobą, od 2005 roku mieszkałby w Berlinie

★ ENGLISH

Kem Care Valentine’s Evening: On love, pleasure, shame, pride, empathy, the middle school in Łask, care and resistance in one movement of the hips

On 14th of February we will start Kem Care - a 6-weeks long feminist and queer programme which we prepared for the comision of Museum of Modern Art Warsaw.

Complete programme of Kem Care avaliable here > www.facebook.com/events/1776315722671135/

We will open our reisdency with a queer Valentine’s evening, which will include Ania Nowak’s guided tour of her blog "Technologies of Love", a poetry reading by Ezra Green, a new sound performance by Negroma called "Body Memory" and a shared set by Amyoplasia (Muzyka Nieheteronormatywna / Mestiço), Facheroia (Kem), Pupper dj (Muzyka Nieheteronormatywna / Ciężki Brokat), Rrrkrta (Brutaż / Światło), associated with Warsaw’s queer parties.

❥ Ania Nowak – A guided tour of "Technologies of Love"

Since autumn 2014, Ania Nowak has been running the technologisoflove.tumblr blog. The theme of the blog is love as a political category, meaning love as a means of creating different ways of understanding the world and experiencing social relationships. Technology is understood here as a tool for self-creation and relationships. Through the blog, Nowak collects materials on the radical potential of love as a social phenomenon that finds new forms of co-existence. Love is understood as a phenomenon that is invented anew each time and which does not exclude on the basis of age, sex, sexual orientation, belief or degree of physical fitness. This is a queer-feminist approach to love, to go beyond the stereotypical perception of love as a domain of romanticism and as a duty. The guided tour through the blog will be a way spending time together around the theme of love, while asking the question what else can we learn about love (and each other), if we treat it as a practice of improvisation and openness to the unknown.

Ania Nowak choreographs language, bodies and situations. At present, she is concerned with love as a strategy for generating knowledge and the potential for understatements and indeterminate zones between meanings and the practice of embodiment. Nowak presented her works, among others in Sophiensaele and Akademie der Künste in Berlin, Nowy Theater in Warsaw, Art Stations Foundation in Poznań, Arts Santa Mónica in Barcelona and Het Veem in Amsterdam. She graduated from choreography at HZT Berlin.

❥ Negroma – Body Memory

Brazilian artist currently based in Berlin, Negroma creates hybridized performances and experimental music works for both stage and club environments. At 17, Negroma enrolled in the performing arts school where they began to explore and focus on music while opening new perspectives in and around contemporary art more broadly. In 2014, they were awarded a prize from the Brazilian Ministry of Culture, and since relocated to the German capital. The composer’s work has been growing on the Berlin music and art scene. Over the last year, the artist has been performing around Europe, taking part in events such as CTM Festival, Kunstenfestivaldesarts and 3hd Festival. They have scored/collaborated in shows for Berlin Biennale, Neues Berliner Kunstverei and Berlin Fashion Week, and completed in October 2017 their first tour in Asia.

❥ Ezra Green is a poet and a queer poet and thread poet and an expatriate poet born in New York and a nobody poet. Ezra Green has become a skeleton to identify with his dead heroes and has become a rock to gather the warmth of the light of the living. Ezra Green is a folded faith that tries to unfold into this world and wants that unfolding to be for you. Ezra Green’s books include Book of Threads, Chinatown Rooftop Poems, 57 Masks to Wear in the Other World, and 13 Warsaw Poems (all published by Kopierladen Press). If Ezra Green were a person, he would have been living in Berlin since 2005.

❥❥ DJs Invited for Kem Care Valentine’s Evening ❥❥

Amyoplasia (Muzyka Nieheteronormatywna / Mestiço)
Facheroia (Kem)
Pupper dj (Muzyka Nieheteronormatywna / Ciężki Brokat)
Rrrkrta (Brutaż / Światło)
Zobacz także inne wydarzenia z Warszawy
Wieczór walentynkowy Kem Care. Otwarcie Departamentu Obecności
Kultura
188
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
ul. Pańska 3, Warszawa
 19:00
 14/02
Szczegóły wydarzenia
(English version below)

Wieczór walentynkowy Kem Care: O miłości, przyjemności, wstydzie, dumie, empatii, gimnazjum w Łasku, trosce i oporze w jednym ruchu bioder

14 lutego rozpoczynamy Kem Care, czyli feministyczny i queerowy, 6-tygodniowy program, który został przygotowany przez Kem na zaproszenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Naszą rezydencję otworzymy queerowym wieczorem walentynkowym, który jednocześnie zainauguruje cykl Departament Obecności.

Pełny program Kem Care dostępny na > www.facebook.com/events/1776315722671135/

Tego wieczoru Ania Nowak zrobi oprowadzanie po swoim blogu "Technologies of Love", Ezra Green będzie czytał swoją poezję, Negroma zaprezentuje performans dźwiękowy pt. "Body memory", a zaproszone didżejki i didżeje Amyoplasia (Muzyka Nieheteronormatywna / Mestiço), Facheroia (Kem), Pupper dj (Muzyka Nieheteronormatywna / Ciężki Brokat) oraz Rrrkrta (Brutaż / Światło), związane z warszawskimi queerowymi imprezami, zagrają wspólnego seta.

❥ Ania Nowak - Oprowadzanie po blogu "Technologies of Love"

Od jesieni 2014 roku Ania Nowak prowadzi blog technologiesoflove.tumblr (technologie miłości). Tematem bloga jest miłość jako kategoria polityczna, czyli miłość tworząca różne sposoby rozumienia świata i przeżywania relacji społecznych. Technologia jest tutaj rozumiana jako narzędzie wytwarzania siebie i relacji. Poprzez blog, Ania zbiera materiały wokół radykalnego potencjału miłości jako fenomenu społecznego, który znajduje nowe formaty współbycia, a miłość rozumie jako zjawisko, które jest wciąż wymyślane inaczej i które nie wyklucza ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, przekonania czy stopień sprawności fizycznej.
To queerowo-feministyczne podejście do miłości zachęca, aby wyjść poza stereotypowe postrzeganie jej jako domeny romantyzmu oraz jako powinności. Co jeśli potraktujemy miłość jako praktykę improwizacji i otwartości wobec nieznanej i nieznanego?

Ania Nowak - uprawia choreografię języka, ciał i sytuacji. Obecnie zajmuje ją miłość jako strategią generowania wiedzy oraz potencjału niedomówień i stref pomiędzy, w produkcji znaczeń i praktyce ucieleśniania. Nowak prezentowała swoje prace m.in. w Sophiensaele i Akademie der Künste w Berlinie, Nowym Teatrze w Warszawie, Art Stations Foundation w Poznaniu, Arts Santa Mónica w Barcelonie i Het Veem w Amsterdamie. Ukończyła studia choreograficzne na HZT Berlin.

❥ Negroma "Body Memory"

Negroma pochodzi z Brazylii, mieszka i pracuje w Berlinie. Tworzy hybrydyczne performansy i muzykę eksperymentalną, które funkcjonują zarówno w przestrzeni scenicznej jak i klubowej. Obecnie pracuje nad live show pt. "Body Memory" (pamięć ciała) i swoją pierwszą EP-ką tworzoną we współpracy z producentem muzycznym Nunu. W wieku 17 lat Negroma rozpoczęła studia performansu gdzie eksplorowała muzykę w szerszym kontekście sztuki współczesnej. W 2014 roku otrzymała nagrodę brazylijskiego Ministerstwa Kultury, od czasu przeprowadzki do Berlina jest aktywną uczestniką sceny muzycznej i artystycznej. Wśród licznych występów Negromy warto wymienić CTM Festival, kolaboracje w ramach ostatniego Berlin Biennale, Neues Berliner Kunstverei, Berlin Fashion Week oraz ukończoną w październiku 2017 roku pierwszą trasę koncertową po Azji.

❥ Ezra Green jest poetą, poetą queerowym i poetą nici, i poetą mieszkającym za granicą, poetą urodzonym w Nowym Jorku i poetą nikim. Ezra Green stał się szkieletem, który utożsamia się ze swoimi martwymi bohaterami i stał się skałą, by zebrać ciepło światła żywych. Ezra Green jest złożoną wiarą, która próbuje rozwinąć się w tym świecie i chce, aby (rozwój) rozwijanie to było dla ciebie. Książki Ezry Green obejmują “Book of Threads, Chinatown Rooftop Poems, 57 Masks to Wear in the Other World, and 13 Warsaw Poems (wszystkie opublikowane przez Kopierladen Press). Gdyby Ezra Green był osobą, od 2005 roku mieszkałby w Berlinie

★ ENGLISH

Kem Care Valentine’s Evening: On love, pleasure, shame, pride, empathy, the middle school in Łask, care and resistance in one movement of the hips

On 14th of February we will start Kem Care - a 6-weeks long feminist and queer programme which we prepared for the comision of Museum of Modern Art Warsaw.

Complete programme of Kem Care avaliable here > www.facebook.com/events/1776315722671135/

We will open our reisdency with a queer Valentine’s evening, which will include Ania Nowak’s guided tour of her blog "Technologies of Love", a poetry reading by Ezra Green, a new sound performance by Negroma called "Body Memory" and a shared set by Amyoplasia (Muzyka Nieheteronormatywna / Mestiço), Facheroia (Kem), Pupper dj (Muzyka Nieheteronormatywna / Ciężki Brokat), Rrrkrta (Brutaż / Światło), associated with Warsaw’s queer parties.

❥ Ania Nowak – A guided tour of "Technologies of Love"

Since autumn 2014, Ania Nowak has been running the technologisoflove.tumblr blog. The theme of the blog is love as a political category, meaning love as a means of creating different ways of understanding the world and experiencing social relationships. Technology is understood here as a tool for self-creation and relationships. Through the blog, Nowak collects materials on the radical potential of love as a social phenomenon that finds new forms of co-existence. Love is understood as a phenomenon that is invented anew each time and which does not exclude on the basis of age, sex, sexual orientation, belief or degree of physical fitness. This is a queer-feminist approach to love, to go beyond the stereotypical perception of love as a domain of romanticism and as a duty. The guided tour through the blog will be a way spending time together around the theme of love, while asking the question what else can we learn about love (and each other), if we treat it as a practice of improvisation and openness to the unknown.

Ania Nowak choreographs language, bodies and situations. At present, she is concerned with love as a strategy for generating knowledge and the potential for understatements and indeterminate zones between meanings and the practice of embodiment. Nowak presented her works, among others in Sophiensaele and Akademie der Künste in Berlin, Nowy Theater in Warsaw, Art Stations Foundation in Poznań, Arts Santa Mónica in Barcelona and Het Veem in Amsterdam. She graduated from choreography at HZT Berlin.

❥ Negroma – Body Memory

Brazilian artist currently based in Berlin, Negroma creates hybridized performances and experimental music works for both stage and club environments. At 17, Negroma enrolled in the performing arts school where they began to explore and focus on music while opening new perspectives in and around contemporary art more broadly. In 2014, they were awarded a prize from the Brazilian Ministry of Culture, and since relocated to the German capital. The composer’s work has been growing on the Berlin music and art scene. Over the last year, the artist has been performing around Europe, taking part in events such as CTM Festival, Kunstenfestivaldesarts and 3hd Festival. They have scored/collaborated in shows for Berlin Biennale, Neues Berliner Kunstverei and Berlin Fashion Week, and completed in October 2017 their first tour in Asia.

❥ Ezra Green is a poet and a queer poet and thread poet and an expatriate poet born in New York and a nobody poet. Ezra Green has become a skeleton to identify with his dead heroes and has become a rock to gather the warmth of the light of the living. Ezra Green is a folded faith that tries to unfold into this world and wants that unfolding to be for you. Ezra Green’s books include Book of Threads, Chinatown Rooftop Poems, 57 Masks to Wear in the Other World, and 13 Warsaw Poems (all published by Kopierladen Press). If Ezra Green were a person, he would have been living in Berlin since 2005.

❥❥ DJs Invited for Kem Care Valentine’s Evening ❥❥

Amyoplasia (Muzyka Nieheteronormatywna / Mestiço)
Facheroia (Kem)
Pupper dj (Muzyka Nieheteronormatywna / Ciężki Brokat)
Rrrkrta (Brutaż / Światło)
Zobacz także inne wydarzenia z Warszawy