PartyMap

Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście

Warsztat // Understanding Global Money

Szkoła Główna Handlowa
al. Niepodległości 162, Warszawa
wtorek 17-10-2017, godzina 10:00
Szczegóły wydarzenia

[ENGLISH VERSION BELOW]

ZAPISY:
Zapisy dotyczą tylko studentów SGH. Udział w kursie wart jest 2 punkty ECTS. Na kurs zapisać się można poprzez bezpośredni kontakt mailowy z wyznaczonymi pracownikami dziekanatów. W treści maila należy podać nazwę kursu oraz sygnaturę przedmiotu. Po wysłaniu maila kurs pojawi się w planie zajęć w Wirtualnym Dziekanacie.

Studenci studiów licencjackich: mwilczy@sgh.waw.pl
Studenci studiów magisterskich: kasiara@sgh.waw.pl
Nazwa kursu: Understanding Global Money
Sygnatura przedmiotu: 239631-1812

Sylabus przedmiotu dostępny jest w Wirtualnym Dziekanacie (Wyszukiwarka ofert dydaktycznych)

Już niedługo będziecie mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym kursie stworzonym specjalnie dla studentów SGH oraz Young Scholars Initiative.Dowiecie się jak tak naprawdę wygląda cyrkulacja pieniądza w gospodarce, jak funkcjonują rynki finansowe i jak bank centralny wpływa na gospodarkę w dzisiejszych czasach. Dzięki temu kursowi będziecie mogli zrozumieć skomplikowany świat rynków pieniężnych przed i po kryzysie finansowym XXI wieku. Będziecie mogli zobaczyć jak świat finansów działa w praktyce i przekonacie się, że rozdziały wszystkich podręczników, które do tej pory czytaliście nie oddają rzeczywistości rynków finansowych.

Understanding Global Money to tygodniowy kurs obejmujący zagadnienia dotyczące roli pieniądza w światowej gospodarce odbywający się w ramach zajęć w Szkole Głównej Handlowej.Szczegóły dotyczące zapisów zostaną podane wkrótce. Do udziału w kursie wymagana jest znajomość jedynie absolutnych podstaw mikro i makroekonomii.

Profesor Perry Mehrling jest absolwentem London School of Economics oraz Harvard University. Od wielu lat prowadzi wykłady dla studentów Columbia University i Barnard College. Jego kurs “Economics of Money and Banking” dostępny na platformie Coursea cieszy się ogromną popularnością i znajduje się w czołówce najwyżej ocenianych kursów. Brał udział w budowaniu Institute for New Economic Thinking - organizacji, której celem jest tworzenie platformy wymiany myśli ekonomicznej ponad wszelkimi podziałami. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak rola pieniądza w gospodarce, polityka pieniężna oraz historia ekonomii.
Szczegołowy harmonogram zostanie wkrótce opublikowany.
Sylabus:
1. Why is Money Difficult?
2. Origins of Current Orthodoxy, History of Money and Finance
3. The Money View, Fundamentals
4. Past, Present, and Future of Shadow Banking
5. Understanding Global Money
------------------------------------------------------------------------------------------
ENROLMENT

The enrolment is obligatory only for SGH students. You will obtain 2 ECTS points for your participation in the course. In order to sign up for the course, you are asked to send an e-mail to the designated dean’s office assistant. The title and signature of the course should be included in the e-mail content. Soon, the course will appear in your schedule in Virtual Dean’s Office.

Bachelor degree students: mwilczy@sgh.waw.pl
Master degree students: kasiara@sgh.waw.pl
Title of the course: Understanding Global Money
Signature of the course: 239631-1812

The rest of information you can find in the event description. The schedule of the course is included in the previous post. Syllabus of the course is available in in Virtual Dean’s Office (Course browser).

Soon, you will have an opportunity to participate in the unique course created especially for SGH students and Young Scholars Initiative. You will learn that circulation of money in the real world looks like, how financial markets function and how central banks influence the economy today. This course will allow you to understand the complex world of money markets before and after the financial crisis of the 21st century. You will be able to see how the financial world operates in practice and you will find that the chapters of all the textbooks you have read so far have not reflected the realities of the financial markets.

Understanding Global Money is a weekly course focused on the money as one of the most important concepts in the economy and its role in today’s world. Details about enrolling in the course will be published soon. Only the absolute basics of micro and macroeconomics are required to participate in the course.

Professor Perry Mehrling is a graduate of the London School of Economics and Harvard University. Today, he is the lecturer on the Columbia University and Barnard College. His course "Economics of Money and Banking" available on the Coursea platform is extremely popular and is at the top of the highest rated courses. He was involved in establishing the Institute for New Economic Thinking - an organization that aims to create a platform for exchanging economic thought beyond all fractures. His scientific interests include issues such as the role of money in the economy, monetary policy, and the history of economic thought.
Detailed schedule will be published soon.


Źródło: https://facebook.com/events/126669008072268/© Copyright PartyMap.PL 2015-2017

Regulamin | Polityka Prywatności | Polityka Cookies |